Behandling av elektrisk og elektronisk avfall

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) inneholder komponenter som kan være skadelige for miljøet. EE-avfall inneholder også mye metall, som det er viktig å gjenvinne. Det er derfor viktig at forbruker leverer kassert EE-avfall tilbake til en forhandler eller en kommunal mottaksstasjon, slik at miljøgiftene i produktene behandles på riktig vis og resten av produktet gjenvinnes.

Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch er både importør og forhandler av elektriske og elektroniske produkter, og har derfor forpliktelser etter forskriftene både i forhold til produsentansvaret (som importør) og som forhandler.

Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch ansvar som importør i forhold til Avfallsforskriftens Kapittel 1.
Kasserte elektriske og elektroniske produkter

Som en importør av elektriske og elektroniske produkter er Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch med og finansierer en ordning for innsamling, sortering, ombruk, gjenvinning, disponering og annen behandling av EE-avfall gjennom medlemskap i et kollektivt returselskap som er godkjent av Klima- og forurensningsdirektoratet. Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch løser sine forpliktelser gjennom å være medlem hos returselskapet Renas og benytter retursystemet deres for EE-avfall.
Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch søker også i alt sitt salgs- og informasjonsmateriell å informere om at EE-avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall.

Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch benytter seg av Renas behandlingsanlegg i hele landet hvor man gratis kan levere EE-avfall. En oversikt over disse mottakene finner du her: https://renas.no/vare-behandlingsanlegg/

Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch ansvar som forhandler i forhold til Avfallsforskriftens Kapittel 1.
Kasserte elektriske og elektroniske produkter

Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch tar imot EE-avfall som er husholdningsavfall vederlagsfritt. Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch tar også imot EE-avfall som er næringsavfall vederlagsfritt ved nykjøp av tilsvarende mengde EE-produkter.

Mottaksplikten er begrenset til tilsvarende produkter som Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch omsetter eller tidligere har omsatt, men er ikke begrenset til merke eller fabrikat. Med tilsvarende produkter menes produkter som tilhører samme produktspekter og har samme funksjon som de som selges på innleveringstidspunktet. Mottaksplikten gjelder uavhengig av salgsvolum eller salgsperiode, og i ett år etter at siste tilsvarende EE-produkt er solgt.

Forskriftene presiserer at når EE-produkter omsettes og/eller leveres utenfor butikklokale som ved netthandel, skal Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch etter norsk lovgivning etablere et effektivt system for forsendelse og mottak av tilsvarende mengder EE-avfall. Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch benytter seg av Renas behandlingsanlegg i hele landet, og en oversikt finner du her. Du kan også levere EE-avfall til Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch sin adresse. Ta kontakt med vår kundeservice for videre instruksjoner.

Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch sørger for å oppbevare alt mottatt EE-avfall til det blir hentet av Renas. Renas sørger for miljøsanering og gjenvinning av alt EE-avfall som samles inn i hele Norge. Over 90 prosent av alt EE-avfall samlet inn gjenvinnes – altså brukes på nytt. For mer informasjon om Renas se https://renas.no/. Lenke til Avfallsforskriften som regulerer forpliktelsene Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch har finner du her. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930

WEEE Directive som er den europeiske lovgivningen om kassert elektronikk finner du her.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0096:EN:HTML

Alt som har/trenger et batteri eller en stikk-kontakt for å fungere, skal når det kasseres, leveres inn til miljøsanering og gjenvinning.

ISO4001-logo. Grafikk   Vi er ISO 14001 sertifisert

0